Različni skladi in razpisi za pridobitev pomoči

sl en
 

Nekaj različnih skladov, ki najpogosteje objavljajo razpise za dodelitev različnih vrst pomoči.

STRUKTURNI SKLADI:V programskem obdobju 2007-2013 bo Slovenija še neto prejemnica pomoči Evropskih Strukturnih in Kohezijskega sklada. V ta namen resorna ministrstva objavljajo vrsto razpisov na katera se lahko prijavijo podjetja, podjetniki posamezniki ali fizične osebe (kmetje), za sofinanciranje svoje poslovne ideje.

Največ razpisov objavlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) za sofinanciranje lokalne infrastrukture ( razpisi namenjeni spodbujanju regionalnega razvoja - lokalnih skupnosti );

Evropski socialni sklad objavlja razpise s področja zaposlovanja, mobilnosti, socialnih programov, ... 

Kohezijski sklad pa sofinancira velike infrastrukturne projekte regionalnega značaja (oskrba s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih voda po porečjih, razvoj železniške in cestne infrastrukture in podobno.

Slovenski podjetniški sklad razpisuje sofinanciranje podjetniških projektov na področju uvajanja novih tehnologij, turizma, garancijske sheme za kredite z ugodno obrestno mero, ...

Vrsta agencij in paradržavnih skladov ravno tako razpisuje sredstva za pospeševanje razvojnih projektov ( kot na primer TIA - Agencija za tehnološki razvoj, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo, Sklad za spodbujanje razvoja podeželja, EKO Sklad, AURE in podobno ... ).